ed A/S minimumsstandard af virksomhedsansvarlighed. Supplier Code of Conduct.

Nærværende bilag specificerer den minimumsstandard af virksomhedsansvarlighed, vi forventer af vores leverandører, deres underleverandører og vores forretningspartnere. Vi vil inkludere denne i vores udbudsspecifikationer og tage den i betragtning ved udvælgelse af leverandører. ed A/S er forberedt på at tage lande- og kulturelle forskelle i betragtning, men vil ikke gå på kompromis med indholdet i vores politikker.

Alle ed A/S forretningspartnere og leverandører skal som et mindstekrav overholde både de principper, der er indeholdt i denne tekst, samt de gældende love i de lande, hvor de agerer.
ed A/S har identificeret tre områder, som vi mener, er nøglen til at sikre høj virksomhedsansvarlighed i leveringskæden.

De tre områder er følgende:
1. Menneskerettigheder skal respekteres og passende arbejdsbetingelser for medarbejdere skal
sikres.
2. Miljøbelastningen skal minimeres.
3. Der skal opretholdes en høj etisk standard og forretningsintegritet.

Respekter menneskerettigheder. Vi forventer, at vores leverandører, deres underleverandører og
vores forretningspartnere støtter og anerkender de Forenede Nationers universelle
menneskerettighedserklæringer og sikrer, at de ikke er medvirkende til krænkelse af
menneskerettigheder.

Skab et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Medarbejdere hos vores leverandører, deres
underleverandører og vores forretningspartnere skal sikres en sikker og sund arbejdsplads i
overensstemmelse med gældende love og regler. Som minimum skal medarbejdere have adgang til
drikkevand og sanitære faciliteter, passende brandsikkerhed, lys, ventilation og, hvor nødvendigt,
personligt beskyttelsesudstyr. Personligt beskyttelsesudstyr skal stilles frit til rådighed og arbejdere
skal modtage instruktion i brugen af dette udstyr samt almene sikkerhedsforanstaltninger.

Ingen brug af børnearbejde eller tvangsarbejde. Leverandører, underleverandører og andre
forretningspartnere må ikke bruge børnearbejde, ufrivillig arbejdskraft samt tvangsarbejde i henhold
til ILO’s (den internationale arbejdsorganisations) konventioner C138 og C182.

Tillad ikke diskrimination eller chikane. Enhver medarbejder skal behandles med respekt og
værdighed. Ingen medarbejdere må udsættes for fysisk, seksuelt, psykologisk eller verbalt misbrug
eller chikane på grund af deres køn, race, religion, alder, livsstil, baggrund eller oprindelse.

Tillad organisationsfrihed og kollektive forhandling. Leverandører skal respektere
medarbejdernes ret til at sammenslutte sig, organisere sig samt forhandle kollektive
overenskomster i henhold til gældende love, regler og ILO-konventionerne.

Leverandører skal kende den miljøbelastning, deres virksomheder forårsager, og skal sikre, at de
agerer ansvarligt, og løbende arbejder på at mindske miljøbelastningen.

Omsorg for miljøet. Leverandører forventes at have udviklet og indført en miljøpolitik og agere i
overensstemmelse med gældende love og regler vedrørende miljøbeskyttelse.

Håndtering af farlige materialer. Kemikalier og andre farlige materialer skal, når de udledes til
omgivelserne, håndteres, flyttes, opbevares, genanvendes eller bortskaffes forsvarligt. Brugen af
farlige materialer skal mindskes, når der findes alternativer, som er mindre farlige.

Begræns ressourceforbrug, affald og udledning. Løbende forbedringer af ressourceeffektivitet er
indarbejdet i ledelse og drift. Alle former for affald og udledning til luft, vand og jord skal begrænses
samt mærkes og monitoreres.

Høje etiske standarder. Vi forventer, at vores leverandører oppebærer høje etiske standarder,
respekterer lokal lovgivning, og de ikke er involveret i korruption, bestikkelse, bedrageri og
afpresning.
Gennemsigtige forretningsrelationer. Leverandører, deres underleverandører og vores
forretningspartnere må ikke tilbyde eller modtage gaver, betalinger eller andre fordele, som kunne
påvirke en person til at handle i strid med foreskrevne regler.

Ovenstående minimumsstandarder læner sig op ad vores Kvalitetspolitik og i nedenstående FN
Global Compacts ti principper.

FN Global Compacts ti principper
De Ti Global Compact principper om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption
nyder almindelig tilslutning. De er afledt af:
• De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder
• Den internationale arbejdsorganisations erklæring om fundamentale principper og
rettigheder ved arbejde
• Rio-erklæringen om miljø og udvikling
• De Forenede Nationers konvention mod korruption

Global Compact anmoder virksomheder om at tage et sæt kerneværdier til sig inden for områderne
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, og at understøtte og sætte
dem i kraft for deres indflydelsesområde:

Menneskerettigheder
Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede
menneskerettigheder; og
Princip 2: sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
Princip 3: Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv
forhandling;
Princip 4: udryddelse af alle former for tvangsarbejde;
Princip 5: støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
Princip 6: udryddelse af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø
Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;
Princip 8: tage initiativer til at øge den miljømæssige ansvarlighed; og
Princip 9: tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption
Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og
bestikkelse.

Leverandøren anerkender at have modtaget en kopi af dokumenterne ”ed A/S minimumsstandard af
virksomhedsansvarlighed” og information om FN Global Compact ti principper (”UN Global
Compact”), og leverandøren accepterer at rette sig efter dets indhold.

Kvalitetspolitikken er vedtaget af ledelsen den 10. september 2022. Sidst revideret i marts 2024.