Salgs og Leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”vilkårene”)
gælder for ethvert salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt (herefter
benævnt ”varen” eller ”ydelsen”) fra ed A/S til erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder i Danmark (herefter benævnt ”kunden”).
Afgivelse af ordre forudsætter Kunden opretter sig som kunde i ed A/S’ kunderegister. Ved kundens oprettelse/ registrering i kunderegistret, erklærer
kunden samtidigt at have gjort sig bekendt med nærværende Handelsbetingelser/vilkår.
Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem kunden og ed A/S, og uanset om aftalen er indgået via internet, e-shop,
e-mail, telefon eller på anden vis.
Hvis en aftale omfatter hardware eller software, kan disse desuden være
omfattet af særlige licens- og garantivilkår udstedt af tredjepartsleverandøren, hvortil der henvises, herunder til den pågældende leverandørs hjemmeside. I sådanne tilfælde er der tale om en aftale indgået direkte mellem
kunden og tredjepartsleverandøren uden noget ansvar for ed A/S.
Det er en forudsætning for kundens køb, at nærværende Handelsbetingelser/ vilkår accepteres af kunden og denne opfordres til at læse vilkårene
grundigt igennem forinden afgivelse af en eventuel ordre.

EN:
The following terms of sale and delivery (hereinafter referred to as the
”Terms”) apply to any sale and/or delivery of any service/product (hereinafter
referred to as ”the product” or ”the service”) from ed A/S to traders, organizations and authorities in Denmark (hereinafter referred to as “the customer”).
Placering an order presupposes that the customer registers as a customer in
ed A/S’ customer register. Upon the customer’s creation/registration in the
customer register, the customer also declares that he has become acquainted with these Terms and Conditions. The terms apply unless otherwise expressly and in writing agreed between the customer and ed A/S, and regardless of whether the agreement has been entered into via internet, web-shop,
e-mail, telephone or otherwise.
If an agreement includes hardware or software, these may also be subject to
special license and warranty terms issued by the third-party supplier referred
to, including to the supplier’s website. In such cases, it is an agreement entered into directly between the customer and the third-party supplier without any responsibility for ed A/S.
It is a prerequisite for the customer’s purchase that these Terms and Conditions are accepted by the customer and the customer is encouraged to read
the terms thoroughly before placing any order

Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og
funktionalitet (f.eks. ydeevne, oppetid, svartid mv.) er kun vejledende. Kunden
bærer selv det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen herunder, at varen/ydelsen kan fungere i kundens påtænkte driftsmiljø.
ed A/S forbeholder sig ret til at ændre sine pris, betalings samt leveringsvilkår
uden varsel.
Endelig aftale mellem kunden og ed A/S anses først for indgået, når ed A/S,
efter at have modtaget kundens ordre på sin server, har sendt en skriftlig
ordrebekræftelse pr. e- mail med oplysninger om ordrenummer, navn og
adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte
varer/ydelser. Ved afgivelse af en varebestilling via ed A/S’ hjemmeside, vil
systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse der afsendes via
e-mail. Denne modtagelseskvittering, der genereres automatisk og sendes
via e-mail er IKKE en bindende ordrebekræftelse, og konstituerer ikke nogen
aftale mellem kunden og ed A/S. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren, der først kan anses for indgået når egentlig
ordrebekræftelse er afsendt fra ed A/S og modtaget hos kunden, hvorfor ed
A/S kan frit annullere ordren indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt og
modtaget hos kunden.
Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, da denne ved eventuelle uoverensstemmelser, kan være relevant i
forbindelse med returnering eller reklamation.
Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen/ydelsen

EN:
Any product information as well as any information about technical data and
functionality (for ex. performance, uptime, response time, etc.) is for guidance
only. The customer bears full responsibility for the selection of the product/
service, including that the product/service can function in the customer’s intended operating environment.
ed A/S reserves the right to change its price, payment and delivery terms
without notice.
Final agreement between the customer and ed A/S is only considered entered, when ed A/S, after receiving the customer’s order on its server, has
sent a written order confirmation per e-mail with information about order
number, name and address, method of payment, delivery address and an
overview of the ordered goods/services. When placing an item order via ed
A/S’ website, the system will automatically generate an acknowledgment of
receipt which is sent via e-mail. This receipt, which is generated automatically and sent via e-mail is NOT a binding order confirmation, and does not
constitute an agreement between the customer and ed A/S. This is only an
electronic receipt of the order, which can only be considered entered into,
when the actual order confirmation has been sent from ed A/S and received
at the customer, which is why ed A/S is free to cancel the order until the final
order confirmation has been sent and received at the customer.
The customer is encouraged to print the order confirmation immediately
after receipt, as this in the event of any discrepancies, may be relevant in
connection with return or claim. The invoice is sent in connection with the
shipment of the item/service.

Levering inden for Danmarks grænser (eksklusive levering til Færøerne og Grønland) sker Ex-Works (INCOTERMS). Dette indebærer, at risikoen for varen/
ydelsens undergang overgår til kunden, når varen forlader ed A/S’ eller ed A/S’ underleverandørs lager, idet ed A/S tegner sædvanlig transportforsikring på kundens regning med mindre kunden selv fravælger dette.

Levering uden for Danmark (inklusive Færøerne og Grønland), sendes medmindre andet specifikt er aftalt, DAP (INCOTERMS).
Levering kan undtagelsesvis sendes DDP (INCOTERMS). Såfremt dette er tilfældet, vil det fremgå af salgstilbud og/eller salgsfaktura.

Leveringstiden er alene vejledende og afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem kunden og ed A/S.
Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varen
for kundens regning og risiko. ed A/S er i denne anledning berettiget til at
opkræve lagerleje, omkostninger m.v.

EN:
Delivery within the borders of Denmark (excluding delivery to the Faroe Islands and Greenland) is Ex-Works (INCOTERMS). This entails that the risk of the goods/services passes to the customer when the goods leave ed A/S’ or ed A/S’ subsupplier’s warehouse, as ed A/S takes out usual transport insurance at the customer’s expense, unless the customer opts out of it.

Delivery outside Denmark (including the Faroe Islands and Greenland) is shipped DAP (INCOTERMS), unless otherwise specifically agreed.
The delivery may exceptionally be sent DDP (INCOTERMS). Should this be the case, it will be stated in the sales offer and/or sales invoice.

The delivery time is only indicative and depends on the size and nature of the order and what has otherwise been agreed between the customer and ed A/S.
If delivery cannot be made due to the customer’s circumstances, the goods remain at the customer’s expense and risk. ed A/S is in this case entitled to charge warehouse rent, costs, etc.

4.1 Priser
Alle priser er ekskl. moms, afgifter og håndteringsomkostninger mv. Der tages forbehold for prisændringer, der kan forekomme helt frem til levering –
herunder også leverandørernes prisforhøjelser. Forhøjes prisen på en vare/ydelse med mere end 10 % i opadgående retning mellem aftalens indgåelse
og levering, kan kunden erstatningsfrit træde tilbage fra aftalen, hvis dette meddeles ed A/S skriftligt øjeblikkeligt efter, at kunden er blevet bekendt
med ændringen af prisen.

4.2 Håndteringsomkostninger
ed A/S tilstræber at anvende den mest favorable transportør til levering i
Danmark, iht. dennes sædvanlige betingelser. Håndteringsomkostningerne beregnes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår hos
transportøren. Udover de direkte håndteringsomkostninger, kan hver pålægges forsendelse et beløb svarende til 0,13 – 0,20 % af det samlede ordrebeløb
til dækning af fragtforsikring, bl.a. afhængig af om der er tale om inden – eller
udenlandske leverancer.

4.3 Betaling
Betaling kan ske med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort og MasterCard. ed A/S anvender en betalings-gateway der garanterer, at alle kortdata sendes krypteret, og alle afgivne kortoplysninger er sikrede, men indestår ikke for eventulle følger af uberettiget indtrængen i betalingssystemet.
ed kan acceptere, efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed, at
levere varer/ydelser på kredit. I tilfælde heraf henvises punkt 5, idet et ejendomsforbehold altid vil udgøre en integreret del af leveringen og kreditaftalen
med kunden.
Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra
andre retsforhold, herunder postulerede fejl, mangler, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation
eller modkrav vedrørende den konkrete leverance

4.4 Forsinket betaling
Ved forsinket betaling påløber der morarente svarende til 2% pr. måned og
et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker. ed A/S udsender dog maksimalt tre
rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso

4.5 Udskudt levering/lagerleje
Hvis kunden ønsker at ed A/S skal opbevare varer på lager, betales et månedligt gebyr på 2% af varens aftalte salgspris for den periode varen står på lager. Varer kan maksimalt opbevares mod gebyr i 12 måneder, hvorefter varerne faktureres og skal betales, hvorefter de leveres til kundens sædvanlige primære leveringsadresse. Lagerleje faktureres månedsvis og forfalder til betaling i overensstemmelse med ed A/S’ almindelige betalingsbetingelser.

4.6 Cirkulær IT – Leje af bur og transport
Cirkulær IT tilbyder leje af stålbur samt transport i forbindelse med levering, afhentning og/eller ombytning af emballage.
Fra den 1. juli 2023 er omkostningerne forbundet med leje af stålbur 499 kr. pr. påbegyndt måned og transport 750 kr. pr. vej pr. bur/palle. Transporten kan også varetages af kunden selv hvis de ønsker dette. Omkostningerne vil blive fratrukket i opgørelse af værdien af burenes indhold.

EN:
4.1 Prices
All prices are excl. VAT, taxes, handling costs, etc. Reservations are made for
price changes that may occur right up to delivery, including the suppliers’
price increases. If the price of a product/service is increased by more than
10% in the upward direction between the conclusion of the agreement and
delivery, the customer can withdraw from the agreement free of charge if
this is notified to ed A/S in writing immediately after the customer has become aware of the price change.

4.2 Handling costs
ed A/S strives to use the most favorable currier for delivery in Denmark, in
accordance with its usual conditions. The handling costs are calculated in
accordance with the conditions in force at the currier at any given time. In
addition to the direct handling costs, each consignment can be ordered an
amount corresponding to 0.13 – 0.20% of the total order amount to cover
freight insurance, among other things depending on whether the deliveries
are domestic or foreign.

4.3 Payment
Payment can be made with the following payment cards: Dankort, Visa and
MasterCard. ed A/S uses a payment gateway that guarantees that all card
data is sent encrypted, and all submitted card information is secured, but
does not guarantee any consequences of unauthorized intrusion into the
payment system. ed A/S can accept, after individual assessment of the customer’s creditworthiness, to deliver goods/services on credit. In this case,
point 5 is referred to, as a retention of title will always be an integral part
of the delivery and the credit agreement with the customer. The customer
may not set off against the purchase price for claims arising from other legal matters, including postulated errors, defects, and the customer may not
exercise a right of retention or refuse payment due to delay, complaint or
counterclaims regarding the specific delivery.

4.4 Late payment
In case of late payment, default interest will accrue corresponding to 2% per
month and a reminder fee of DKK 100,00 per reminder letter. ed A/S sends
out a maximum of three reminder letters before the claim is registered for
collection.

4.5 Postponed delivery/storage rent.
If the customer wants ed A/S to keep goods in stock, there will be

required a monthly fee of 2% of the item’s agreed selling price for the

period the item is on warehouse. Goods can be stored for a maximum of

12 months for a fee, after this time the goods are invoiced and must be

paid for, after which they are delivered to the customer’s usual primary

delivery address. Warehouse rent is invoiced monthly and is due for

payment in accordance with ed A/S’ general terms terms of payment.

4.6 Circular IT – Cage rental and transportation
Circular IT offers steel cage rental as well as transportation for delivery, collection and/or exchange of packaging.
From July 1st, 2023, the cost of renting a steel cage is 499 DKK per commenced month and the cost of transportation is 750 DKK per one-way drive per cage/pallet. Transportation can also be handled by the customer themselves if they prefer.
The costs will be deducted when calculating the value of the contents of the cages.

ed A/S forbeholder sig ejendomsretten til varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte vare.
Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal det solgte opbevares, vedligeholdes og forsikres forsvarligt. Skader på det solgte, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af kunden. Kunden har desuden pligt til
at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi.
Kunden forpligter sig til ikke uden ed A/S’ skriftlige samtykke at disponere
over det solgte på en måde, der kan forringe ed A/S’ sikkerhed i varen, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af varen,
indbygges og/ eller adskilles således at det leverede ikke kan identificeres på
betryggende vis.

EN:
ed A/S reserves the ownership of the item if full payment has not been received for the ordered item.
Until the ownership has been transferred to the customer, the sold goods
must be stored, maintained and properly insured. Damage to the sold goods,
in addition to what normal wear and tear entails, must be compensated by the
customer. The customer is also obliged to keep the insurance for the goods
which covers fire, theft and water damage to the full value. The customer undertakes not to dispose without ed A/S’ written consent of the goods sold
in a manner that may impair ed A/S’ security in the goods, including but not
limited to mortgaging, letting or lending of the goods, is built in and / or separated so that the delivered item cannot be identified in a safe way

ed A/S tilbyder som udgangspunkt ikke returret. I særlige tilfælde kan ed A/S
acceptere at en vare returneres.
Såfremt dette aftales skal varen returneres i original og ubrudt emballage.
Ordrer på skaffevarer kan dog aldrig annulleres eller returneres, med mindre varen er væsentligt behæftet med mangler. ed A/S er som udgangspunkt
ikke lagerførende, det betyder alle varer er særligt hjemkøbt/skaffet til kundens ordre. Kunden afholder selv omkostningerne ved returnering af varer til
ed A/S, og bærer selv risikoen for varen indtil modtagelse ved ed A/S.
Varer, der returneres, skal være forsynet med et returnummer udleveret af ed
A/S. Returnummeret udleveres ved at kontakte info@ed.dk med angivelse
af kundenavn, kundenummer, fakturanummer og varenummer. Forsendelser
der ikke er behørigt mærket med returnummer afvises. Håndteringsomkostninger, forsikring, gebyrer mv. refunderes ikke.

EN:
ed A/S does not in principle offer a right of return. In special cases, ed A/S can
accept that an item is returned.
If this is agreed, the item must be returned in original and unbroken packaging. However, orders for procured goods can never be canceled or returned unless the product is significantly defective. ed A/S is basically not
stock-leading, which means that all goods are specially purchased/procured
for the customer’s order. The customer bears the costs of returning goods to
ed A/S, and bears the risk for the goods until receipt at ed A/S.
Items that are returned must be provided with a return number handed out
by ed A/S. The return number is handed out by contacting info@ed.dk stating
the customer’s name, customer number, invoice number and item number.
Shipments that are not properly marked with the return number will be rejected. Handling costs, insurance, fees, etc. are non-refundable.

ed A/S kan alene gøres ansvarlig for at udbedre oprindelige fejl og mangler
i overensstemmelse med Købeloven og aftalen med kunden, herunder nærværende Handelsbetingelser.
Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage fuldstændig kontrol af varen/ydelsen samt at undersøge
denne for eventuelle mangler og straks skriftligt reklamere med specifikation
af den mangel der gøres gældende. Ved transportskadet leverance skal denne afvises eller modtages med forbehold ved at anmærke det på terminalen/fragtbrevet, transportskade er udvendige synlige skader på emballagen.
Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve software umiddelbart efter
leveringen. Reklameres der ikke rettidigt i overensstemmelse med ovennævnte, er retten til at gøre mangels indsigelser gældende bortfaldet.
Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 6 måneder fra leveringen dog således at reklamationsperioden alene er 3 måneder fra leveringen for så vidt angår netdele og batterier, idet dog perioden
eventuelt kan forlænges såfremt producentens bestemmelser angiver dette.
Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig
nogen mangler. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som
fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser.
Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 6 måneder reklamationsperiode.
ed A/S’ ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til 1: at foretage afhjælpning 2: eller foretage omlevering inden for rimelig tid, eller 3: kreditere
leverancen uden kunden kan kræve erstatning. I denne forbindelse ed A/S
er uden ansvar for fejl og mangler i enhver henseende, som bl.a. skyldes
ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end ed A/S eller
ed A/S’ servicepartnere, software relaterede fejl, tab af data og manglende
backup herunder i forbindelse med reparation, afhjælpning og service, fejlagtig montering, behandling, vandskade, ild, ustabil strømforsyning, forkert
net-tilslutning eller enhver følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet
udstyr.
Garanti og serviceforpligtelser, udover hvad der måtte være udtrykkeligt og
skriftligt aftalt med ed A/S, påhviler således ikke ed A/S, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder.
Som personale hos ed A/S’ kunder er det muligt at handle med ed A/S på
samme betingelser som den pågældende virksomhed (kunde). Dette forudsætter imidlertid separat kontooprettelse og B2B samhandelsvilkår, herunder accept af nærværende Handelsbetingelser.

EN:
d A/S can only be held responsible for rectifying original errors and deficiencies in accordance with the Purchase Act and the agreement with the
customer, including these Terms and Conditions.
The customer is obliged to immediately and no later than the day after receipt of a delivery, to carry out a complete inspection of the product/service
and to examine this for any defects and immediately complain in writing
specifying the defect that is claimed. In case of transport/delivery damage,
this must be rejected or received with reservations by noting it on the terminal/consignment note, transport damage is external visible damage to the
packaging. The customer is obliged to review and test software immediately
after delivery. If the complaint is not made in time in accordance with the
above, the right to raise objections to the defect has expired.
The warranty period is in any case limited to 6 months from delivery, due
to the warranty period is only 3 months from delivery for mains parts and
batteries, however, the period may be extended if the manufacturer’s regulations state this. Thus, after the end of the complaint period, the customer cannot claim any defects. For third-party products, the complaint period
that appears from the complaint regulations applicable to the subcontractor
applies. Replacement or repair does not result in a new 6-month warranty
period.
ed A/S’ liability for errors and omissions is always limited to 1: to make remediation 2: or to make a replacement within a reasonable time, or 3: to credit
the delivery without the customer being able to claim compensation in this
connection. ed A/S is not responsible for errors and omissions in any respect,
due to changes made by the customer, repairs performed by other than ed
A/S or ed A/S’ service partners, software related errors, loss of data and lack
of backup including in connection with repairs, remediation and service, incorrect installation, treatment , water damage, fire, unstable power supply,
incorrect mains connection or any consequential failure due to use of other
connected equipment.
Warranty and service obligations, in addition to what may be expressly and in
writing agreed with ed A/S, are thus not the responsibility of ed A/S, but the
manufacturer in question and its possible service provider.
As staff at ed A/S’ customers, it is possible to trade with ed A/S on the same
terms as the company (customer) in question. However, this requires separate account creation and B2B trading terms, including acceptance of these
Terms and Conditions

ed A/S er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved
varen/ydelsen. ed A/S fraskiver sig således ethvert ansvar for følgeskader,
direkte og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre direkte eller indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler
ved det solgte.

ed A/S’ produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og ed A/S fraskriver således ethvert ansvar for produktskader
på andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at
meddele ed A/S, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er
fare for, at en sådan skade vil indtræde.
I intet tilfælde kan ed A/S’ erstatningsansvar overstige et beløb svarende til
125 % af prisen for den pågældende varer/ydelse i henhold til den af ed A/S
udstedte ordrebekræftelse. I alle tilfælde er ed A/S’ samlede erstatningsansvar begrænset til DKK 1.000.000.

EN:
ed A/S is not liable for damages in the event of delay or defects in the product / service. ed A/S thus disclaims any liability for consequential damages,direct and / or indirect losses, including operating losses, profit losses, lost
earnings, loss of data and / or other direct or indirect losses as well as costs
in connection with re-establishment / updating, etc. due to deficiencies in
the sold.
ed A/S’product liability is limited to the liability that follows from the Product
Liability Act, and ed A/S thus disclaims any liability for product damage on
other grounds. The customer is obliged to notify ed A/S in writing without
undue delay if a product liability damage has occurred or that there is a risk
that such damage will occur.
In no case may ed A/S’ liability for damages exceed an amount corresponding
to 125% of the price of the goods / service in question in accordance with
the order confirmation issued by ed A/S. In all cases, ed A/S’ total liability is
limited to DKK 1,000,000.

ed A/S’ behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. Kunden kan kontakte ed A/S, såfremt der ønskes oplysninger om,
hvilke data som behandles om kunden eller hvis oplysningerne ønskes slettet
eller korrigeret. Oplysninger om kundens navn, adresse, e- mail mv. benyttes
kun til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete
problemer skulle opstå. ed A/S videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har accepteret dette.

EN:
ed A/S’ processing of personal data takes place in compliance with the Personal Data Act. The customer can contact ed A/S if information is required
about what data is processed about the customer or if the information is to
be deleted or corrected. Information about the customer’s name, address,
e-mail, etc. is only used to fulfill the customer’s order and inform the customer if unforeseen problems should arise. ed A/S in no case passes on the customer’s information to third parties unless the customer has accepted this.

Leverancer i form af bøger, computerspil, software og lyd- eller billedoptagelser er beskyttet efter ophavsretsloven og anden lovgivning. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer er i strid
med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige
sanktioner.
Kunden er til enhver tid forpligtet til at respektere de licensbetingelser som
gælder for den leverende software og som fremgår af producentens/tredjepartsleverandørens til enhver tid gældende vilkår for brugsretten. Kunden
er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder herunder for uberettiget
videregivelse til tredjemand. Kunden skal friholde ed A/S for ethvert krav i
anledning af kundens tilsidesættelse af licensbetingelserne.

EN:
Deliveries in the form of books, computer games, software and audio or video
recordings are protected by copyright law and other legislation. Unauthorized
copying, distribution or public performance of such supplies is in violation of
copyright law and may result in civil as well as criminal penalties.
The customer is at all times obliged to respect the license conditions that
apply to the supplying software, and which appear from the manufacturer’s
/ third-party supplier’s applicable conditions for the right of use at any time.
The customer is responsible for breach of these rights, including for unauthorized disclosure to third parties. The customer must absolve ed A/S of
any claim in connection with the customer’s breach of the license conditions.

Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor ed A/S’ kontrol, og
som efter købeloven må anses som force majeure, bliver ed A/S’ forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan
ekstraordinær situation kan kunden opsige aftalen med ed A/S, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage, og i de tilfælde da
kun med 14 dages varsel, med mindre levering er påbegyndt.
ed A/S kan ikke holdes ansvarlig for hindringer der ligger uden for vores magt,
eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

EN:
If an extraordinary situation arises that is beyond ed A/S’ control, and which
according to the Purchase Act must be regarded as force majeure, ed A/S’ obligations will be suspended for the duration of the extraordinary situation. In
such an extraordinary situation, the customer can terminate the agreement
with ed A/S if the situation lasts or is assumed to last longer than 60 days,
and in those cases then only with 14 days’ notice, unless delivery has begun.
ed A/S cannot be held responsible for obstacles that are beyond our power,
such as production disruptions, lightning strikes, prolonged power outages,
strikes or other unforeseen events.

Enhver tvist mellem kunden og ed A/S i anledning af disse vilkår afgøres efter
dansk ret med Retten i Århus som værneting. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse på
samhandlen mellem ed A/S og kunden.

EN:
Any dispute between the customer and ed A/S in connection with these
terms is settled in accordance with Danish law with the Court in Aarhus as
venue. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods (CISG) does not apply to trade between ed A/S and the customer.

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse vilkår måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem kunden og ed A/S og
misligholdelsesbeføjelser kan således ikke gøres gældende som følge heraf.

EN:
Should one or more provisions in these terms and conditions be deemed invalid, the other terms must continue to be valid between the customer and
ed A/S and non-compliance powers can thus not be enforced as a result.

ed A/S er berettiget til – helt eller delvist at overdrage og overføre sine rettigheder og forpligtelser til tredjemænd, herunder lade sine rettigheder og
forpligtelser udføre helt eller delvis af underleverandører. Medmindre der er
givet skriftligt samtykke fra ed A/S, må kunden ikke overdrage rettigheder
eller forpligtelse til tredjemand.

EN:
ed A/S is entitled to – totally or partially transfer its rights and obligations to
third parties, including having its rights and obligations performed in whole or
in part by subcontractors. Unless written consent has been given by ed A/S,
the customer may not transfer rights or obligations to third parties.