CSR- og miljøpolitik

Hos ed A/S ser vi, vigtigheden i at beskytte klimaet og verdenssamfundet. Vi tror på, at vores succes og vækst kan opnås på en ansvarlig måde, der tager hensyn til miljøet, samfundet og vores medarbejdere. Vi forpligter os derfor til at minimere vores miljøpåvirkning og fremme
socialt ansvar, ved at nedskrive denne politik, som viser vores engagement i at minimere miljøpåvirkningen og fremme mere ansvar i samfundet.

Vi bestræber os på at levere IT-udstyr af høj kvalitet og yde god kundeservice i alt det, vi siger og gør. Vi arbejder struktureret gennem vores miljøledelsessystem og det forpligter os til løbende at overholde gældende miljøkrav herunder begrænse udledning af CO2 og reducere virksomhedens samlede energiforbrug.

 • Vi overholder gældende miljølovgivning og andre relevante krav og standarder, som vi er forpligtet til at overholde.
 • Vi søger kontinuerligt at forbedre vores miljøpræstationer ved at fastsætte målbare mål og overvåge vores fremskridt i forhold til disse mål. Eksempler på vores mål:
  ✓ Et lavere energiforbrug.
  ✓ Brug af mere miljøvenlige køretøjer.
  ✓ At fremme genanvendelseskoncepter via Cirkulær IT og ed Services.
 • Vi søger at reducere vores energiforbrug og anvende energieffektive teknologier, herunder bæredygtig energi, hvor det er muligt.
 • Vi tilstræber at forebygge og minimere miljø- og klimapåvirkningen i vores respektive aktiviteter, og vi skal så vidt muligt tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier og løsninger.
 • Vi har pligt til at anmelde skader samt risici for skader på miljøet som følge af vores aktiviteter til nærmeste leder og så vidt muligt begrænse negative miljøpåvirkninger i vores hverdag.
 • Vi foretager ansvarlig affaldshåndtering ved at minimere mængden af affald, vi producerer, og ved at genanvende eller genbruge materialer, hvor det er muligt.
 • Vi har fokus på bæredygtighed ved internt indkøb.
 • Vi søger at fremme bæredygtighed i vores produktsortiment ved at give kunderne mulighed for at vælge produkter, der er mere energieffektive og miljøvenlige.
 • Vi uddanner og træner vores medarbejdere i at forstå deres rolle i at minimere vores miljøpåvirkning og i at fremme bæredygtighed.
 • Vi samarbejder med leverandører og partnere, der har en positiv indvirkning på miljøet, og som deler vores værdier om bæredygtighed og ansvarlighed.
 • Vi sikrer, at vores største leverandører lever op til vores Supplier Code of Conduct.

Vi efterlever det til enhver tid gældende love og forpligtelser. Vores ansvarlighed tager udgangspunkt i de områder hvor vi bedst kan gøre en forskel. I vores arbejde med samfundsansvar ønsker vi at have en åben dialog.

 • Vi søger mangfoldighed og inklusion. Hos ed A/S er der plads til alle, derfor tilbyder vi jobafprøvning, praktikpladser samt jobmulighed til langtidsledige igennem samarbejde med jobcenteret.
 • Vi leverer gode arbejdsforhold og søger at forebygge arbejdsskader. Vores arbejdsmiljøorganisation har fokus på forbedringer og opmærksomhed på både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i ed A/S.
 • Vi har i vores adfærdskodeks Intern Code of Conduct, beskrevet konkrete retningslinjer som vejleder medarbejdere i ed A/S i at tage afstand til korruption og bestikkelse.
 • Vores eksterne Supplier Code of Conduct, er med til at sikre at vores største leverandører og producenter lever op til vores minimumstandarder for CSR og miljø.
 • Vi forpligter os til at efterleve FN Global Compact’s 10 principper og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

Vi sikrer os, at vores kunder føler sig velkommen, rådgivet og hjulpet hele vejen igennem. Vi hjælper vores kunder i deres egen grønne omstilling ved at tilbyde produkter og ydelser, som fremmer ansvarligt indkøb og cirkulær økonomi.

Vi indgår i ansvarlige partnerskaber og stiller krav til vores største leverandører og samarbejdspartnere, samtidig med at vi er åbne og inddrager dem i diverse arrangementer og events, ligesom vi i ed A/S aktivt deltager i deres CSR- og miljøaktiviteter/programmer.
For at sikre at vores største leverandører lever op til vores forventninger, bliver de præsenteret for vores minimumstandard af virksomhedsansvarlighed, Supplier Code of Conduct.

Vores største styrke er de faglige kompetencer og de gode idéer. Derudover sørger vi for, at vores medarbejdere gennemfører et internt kursus om CSR (socialt ansvar), miljø og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Ud over det gennemfører medarbejdere en årlig CSR og miljøtest for bl.a. at sikre, at CSR og miljø er i top of mind og implementeret som en del af en bæredygtig kultur.

Vi forpligter os til regelmæssigt at gennemgå vores miljøpolitik for at sikre, at den er i overensstemmelse med vores målsætninger og den gældende lovgivning på området. Vi vil efter bedste evne rapportere vores miljøpræstationer til vores interessenter, herunder medarbejdere, kunder, leverandører og myndigheder, og vi vil være åbne for feedback og forslag til forbedrede indsatser.

CSR- og miljøpolitikken er vedtaget af ledelsen i april 2021 og sidst revideret i marts 2024.